Blue Flower

bliski

Do transportu bliskiego zaliczamy wszelkie czynności związane z podnoszeniem, przenoszeniem, przetaczaniem, przewożeniem oraz utrzymywaniem określonego ładunku w bezpośredniej odległości. Transport bliski, a  tym również tak zwany transport ręczny, to praca wykonywana przez człowieka, za pomocą jego własnych mięśni lub przy użyciu sprzętu pomocniczego. Nazywamy go bliskim, ponieważ odbywa się w obrębie jednostki typu plac budowy, składowy, fabryka, hala, czy magazyn. Przedmioty są przenoszone z miejsca na miejsce, ale nie w odległości kilku kilometrów. Transport ten mimo szerokiego wykorzystania wszelkiego rodzaju maszyn jest obsługiwany przez człowieka.

Współcześnie coraz częściej w transporcie bliskim zastępuje się ludzką energię energią elektryczną, hydrauliczną, pneumatyczną i inną. Różnego rodzaju silniki napędzają skomplikowane lub proste mechanizmy, służące do podnoszenia, przenoszenia i zwalniania określonej wagi przedmiotów. Dzieje się tak, ponieważ przepisy bhp regulują warunki wykonywanych czynności fizycznych, wymuszając na pracodawcach wprowadzanie coraz nowszych ułatwień i lepszych rozwiązań w postaci sprzętu pomocniczego.

Transport bliski korzysta z różnego rodzaju urządzeń, wpływających na ergonomię, bezpieczeństwo i precyzję wykonywanych czynności. Sprzęt pomocniczy to przede wszystkim urządzenia transportowe i dźwignicowe. Mimo ułatwień, jakie one wprowadzają, ich obsługa wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Dlatego też pracownicy, powinni być wykwalifikowani, posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania określonych czynności oraz przede wszystkim powinni posiadać niezbędne uprawnienia. Sprzęt z kolei powinien być niesamowicie wytrzymały, sprawny, musi przechodzić liczne przeglądy techniczne i spełniać normy użytkowania.

Jeśli chodzi o żurawie, czyli urządzenia dźwignicowe, prawa określa normy, dotyczące zatrudnienia osoby do obsługi takiej maszyny oraz warunków pracy. Pracownik, obsługujący urządzenie dźwignicowe musi mieć ukończone osiemnaście lat oraz posiadać wystarczająco dobry stan zdrowia, który udokumentowany zostanie orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na tego typu stanowisku. Spełnianie określonych warunków biologicznych nie wystarczy. Osoba taka musi również posiadać odpowiednie kwalifikacje w postaci ukończenia określonej szkoły, praktyki oraz pozwolenia w postaci uprawnienia na obsługę żurawia. Praca ta wiąże się z dużym ryzykiem. Na operatorze dźwignicy spoczywa ogromna odpowiedzialność, dlatego trzeba mieć również określone predyspozycje psychiczne. Obsługa żurawia polega na operowaniu w wyznaczonym do tego miejscu wysięgnikiem, przenosząc dany ładunek z miejsca na miejsce.

Urządzenia dźwignicowe to najpopularniejsze maszyny, z jakich korzysta transport bliski. Dzielą się one na proste i złożone. Dźwignice proste zbudowane są z jednej części, a złożone z kilku elementów konstrukcyjnych. Proste dźwignice to przede wszystkim  ciągniki, wózki, suwnice, wspornice, żurawie i dźwigniki, a złożone to dźwignice suwnicowo-wspornicowe i suwnicowo-żurawiowe. Mogą mieć one różne rozmiary i zastosowanie. Największe żurawie posiadają zasięg, wynoszący ponad sto metrów. Jednak każde urządzenie dźwignicowe składa się z kolumny i wysięgnika, na którego końcu najczęściej zamontowany jest cięgnik. Żurawie dzielą się również pod względem możliwości transportowych. Wyróżniamy urządzenia dźwignicowe stacjonarne oraz przenośne.

Transport bliski wykorzystuje również innego rodzaju sprzęt pomocniczy. Wyróżniamy wśród nich urządzenia transportowe wykonujące ruch przerywany oraz wykonujące ruch ciągły. Maszyny o ruchu przerywanym to przede wszystkim wózki transportowe, których napęd stanowi silnik elektryczny. Urządzenia, wykonujące ruch ciągły to inaczej przenośniki. Dzięki nim możliwy jest transport różnego rodzaju ładunku w sposób stały, jednostajny. Wśród nich wyróżniamy przenośniki kubełkowe, zabierakowe, członowe, taśmowe, wałkowe, podwieszone, wstrząsowe, miotające oraz śrubowe. Więcej szczegółów znajdziesz na portalu znajdującym się pod adresem http://wciagarki24.com.pl/bezpieczny-transport-reczny.

Urządzenia dźwignicowe mogą być zakończone określonym rodzajem sprzętu. Do niego zaliczyć możemy tak zwane chwytaki. Chwytak jest urządzeniem, służącym do manipulowania ładunkami. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle drzewnym, budowlanym, chemicznym oraz wielu innych. Dzięki specjalnej, złożonej budowie chwyta przedmiot, utrzymuje go stabilnie na określonym poziomie i w określonym położeniu oraz zwalnia go w miejscu docelowym. Transport bliski z zastosowaniem chwytaka musi odbyć się w miarę możliwości płynnie, niezależnie od sił zewnętrznych. Dlatego też urządzenie chwytające musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. Chwytaki dzielimy przede wszystkim ze względu na napęd, wyróżniając, mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektromagnetyczne i adhezyjne. Spośród tych urządzeń wyróżniamy takie, które posiadają układ nożycowy, szczypcowy, opasujący oraz imadłowy. Najczęściej spotykanym mechanizmem jest opasujący. Prosty podział chwytaków to rozróżnienie liczby łupin. Wyróżniamy chwytaki dułupinowe i wielołupinowe o przeróżnym zastosowaniu. Mogą one służyć do przenoszenia bali drewnianych, kruszców oraz w pogłębiarkach do nabierania wody.